Trang chủ Tài liệu Tài liệu BDTX

Tài liệu BDTX

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học (Modul7)

Đề bài: Anh (chị) hãy Trình bày và phân tích một số vấn đề về xây dựng môi trường học tập thân thiện.

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học (Modul2)

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày và phân tích đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học (Modul1)

Anh (chị) hãy Trình bày và phân tích một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học

;