Bài 27, tuần 15: Mở rộng vốn từ hạnh phúc

Bài 27, tuần 15: Mở rộng vốn từ hạnh phúc

Bài 26, tuần 14: Ôn tập về từ loại

Bài 26, tuần 14: Ôn tập về từ loại

Bài 25 tuần, 14: Ôn tập về từ loại

Bài 25 tuần, 14: Ôn tập về từ loại

Bài 24 tuần, 13: Luyện tập về quan hệ từ

Bài 24 tuần, 13: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu bài 23, tuần 13: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Luyện từ và câu bài 23, tuần 13: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Bài 22 tuần 12: Luyện tập về quan hệ từ

Bài 22 tuần 12: Luyện tập về quan hệ từ

Bài 21 tuần 12: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

Bài 21 tuần 12: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

Bài 20, tuần 11: Quan hệ từ

Bài 20, tuần 11: Quan hệ từ

Bài 19 tuần 11: Đại từ xưng hô

Bài 19 tuần 11: Đại từ xưng hô

Bài 18, tuần 9: Đại Từ

Bài 18, tuần 9: Đại Từ

Bài 17, tuần 9: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

Bài 17, tuần 9: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

Bài 16, tuần 8: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Bài 16, tuần 8: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Bài 13, tuần 7: Từ nhiều nghĩa

Bài 13, tuần 7: Từ nhiều nghĩa

Bài 11 tuần 6: Mở rộng vốn từ Hữu nghị - Hợp tác

Bài 11 tuần 6: Mở rộng vốn từ Hữu nghị - Hợp tác

Bài 10, tuần 5: Từ Đồng âm

Bài 10, tuần 5: Từ Đồng âm

Bài 15, tuần 8: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Bài 15, tuần 8: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Bài 14: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu lớp 5, bài 14 tuần 7: Bài Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Bài 12: Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Luyện từ và câu lớp 5 (bài 12 tuần 6): Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Bài 10: Từ Đồng âm

Bài 10: Từ Đồng âm

Bài 9: Mở rộng vốn từ Hòa bình

Bài 9: Mở rộng vốn từ Hòa bình

Bài 8: Luyện tập về từ trái nghĩa

Luyện tập về từ trái nghĩa

Bài 7: Từ trái nghĩa

Bài 7: Từ trái nghĩa

Bài 6: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Bài 6: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Bài 5: Mở rộng vốn từ Nhân dân

Mở rộng vốn từ Nhân dân

Bài 4: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Bài 4: Luyện tập về từ đồng nghĩa

;