Lịch sử & Địa Lí

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo

Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo. Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 10: Bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng LS 5 tuần 10: Bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác.

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 8: Xô viết Nghệ Tĩnh. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Địa Lí lớp 5 tuần 8: Dân số nước ta

Bài giảng Địa Lí lớp 5 tuần 8: Dân số nước ta. Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài giảng đạt chuẩn kiến thức. Có tích hợp trò chơi tương tác.

Bài giảng Địa Lí lớp 5 tuần 6: Đất và Rừng

Bài giảng được soạn chi tiết đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong bài giảng có sử dụng trò chơi tương tác giữa thầy và trò. Tăng tư duy sáng tạo cho học sinh. Tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn của tiết học.

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài giảng được soạn chi tiết đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong bài giảng có sử dụng trò chơi tương tác giữa thầy và trò. Tăng tư duy sáng tạo cho học sinh. Tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn của tiết học.

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du

Bài giảng được soạn chi tiết đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong bài giảng có sử dụng trò chơi tương tác giữa thầy và trò. Tăng tư duy sáng tạo cho học sinh. Tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn của tiết học.

Bài giảng lịch sử lớp 5 tuần 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài giảng lịch sử lớp 5 tuần 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 4: Bài Sông ngòi

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 4: Bài Sông ngòi

Bài giảng lịch sử lớp 5 tuần 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài giảng lịch sử lớp 5 tuần 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài giảng Địa lí lớp 5, tuần 3: Bài Khí hậu

Bài giảng Địa lí lớp 5, tuần 3: Bài Khí hậu

;